Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU

  1. Do podpisania umowy najmu i wydania pojazdu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy albo w przypadku firm odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej (datowany nie później niż 2 miesiące) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej.
  2. Kierowcą samochodu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. 
  3. Kierujący pojazdem musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.
  4. Najemca zobowiązany jest przedstawić dwa dokumenty potwierdzające tożsamość kierowcy, w tym jego prawo jazdy. Jeśli kierowcą jest inna osoba niż Najemca, dokumenty te mogą być przedstawione w formie kserokopii.
  5. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierujący pojazdem tak samo jak za działania własne. 
 1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń, w pełni posprzątany i przygotowany do korzystania (wszelkie uwagi dot. Stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu).
 2. Najemca zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta, a także jeździć zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie może używać pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, a w szczególności do celów niezwiązanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z pojazdu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nauki jazdy, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.
 3. Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwości pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określane przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego za czyszczenie wnętrza pojazdu.
 4. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu, to jest codziennego sprawdzenia poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenia oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej lub komunikatu, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego pod numerem telefony +48 885 750 550.
 5. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym do bezpłatnego używania lub w podnajem.
 6. Zabronione jest palenie tytoniu/e-papierosów w samochodzie. W przypadku naruszenia zakazu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 500 zł.
 7. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych podobnych środków. 
 8. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczbę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczalnego obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących, zwierząt oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów oraz przyczep, używanie pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami.
 9. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami w sposób zwyczajowo przewidziany. W szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz należy prawidłowo zamykać pojazd.
 10. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmienić przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia, dokonywać demontażu jakichkolwiek części pojazdu.
 1. Czynsz najmu i okres najmu są określone każdorazowo w umowie najmu.
 2. Przekroczenie czasu trwania najmu ponad 1 godzinę powoduje obowiązek zapłaty za kolejną dobę najmu.
 3. Skrócenie okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów pojazdu bez zgody Wynajmującego nie stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.
 4. Czynsz za najem do 30 dni należy uiścić przed wydaniem pojazdu.
 5. Czynsz za najem dłuższy niż 30 dni należy uiścić w następujący sposób: czynsz za pierwsze 30 dni najmu należy uiścić przed wydaniem pojazdu, zaś czynsz za kolejne okresy 30 dni należy uiścić najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem się tych okresów.
 6. W przypadku przedłużenia najmu ponad termin wskazany w umowie wszelkie należności z tego tytułu będą płatne w dniu zwrotu pojazdu. 
 7. Pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW.
 8. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje szkód w przypadku:
   1. ucieczki prowadzonego pojazdu z miejsca wypadku,
   2. złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
   3. kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy,
   4. kradzieży pojazdu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. 
 9. W przypadku szkód powstałych w czasie trwania najmu, które nie zostaną naprawione przez ubezpieczyciela pojazdu, za ich naprawienie odpowiedzialność ponosi Najemca.
 10. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania,  mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdu przez Najemcę oraz innych kosztów powstałych w związku z korzystaniem przez Najemcę z pojazdu, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.
 11. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony, czyli zatankowany i czysty. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej stanowiącej iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu i kwoty wynikającej z Cennika za litr paliwa, a w przypadku oddania brudnego samochodu kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.
 12. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę pojazdu w terminie określonym w umowie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dobowej określonej w umowie za każdą rozpoczętą dobę do czasu zwrotu pojazdu. Niezależnie od tego Wynajmujący (osoba działająca na jego zlecenie) uprawniony jest do czynności określonych w pkt 9.3.
 1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązany jest dokonać płatności czynszu najmu raz innych opłat, kar umownych kartą kredytową/płatniczą przelewem bankowy, na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką, chyba że inny sposób płatności wynika z umowy.
 1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu pojazdu w trybie natychmiastowym (w formie telefonicznej rozmowy, e-maila lub sms’a), jeżeli: 
   1. Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem pojazdu, zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym, przekracza granicę Polski,
   2. Najemca opóźnia się w zapłacie czynszu najmu lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy.
 2. W przypadkach opisanych w pkt 5.1 Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie, zaś Wynajmujący (osoba działająca na jego zlecenie) uprawniony jest do czynności określonych w pkt 9.3.
 3. Opóźnienie Najemcy z odbiorem pojazdu pozostaje bez wpływu na zobowiązanie Najemcy do zapłaty należności wynikających z umowy.
 4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Najemcy w wysokości trzykrotność stawki dobowej czynszu z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną zakończenia umowy najmu jest opóźnienie w płatności ze strony Najemcy.
 5. Wynajmujący może w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego Najemcę lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego wydanie Najemcy pojazdu, odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.
 1. Najemca, każdorazowo oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania, jest zobowiązany do zapłaty kary umownej (tzw. opłata za przestój pojazdu) w wysokości wskazanej w Cenniku w przypadku jakiejkolwiek szkody w pojeździe powstałej w okresie od odbioru pojazdu przez Najemcę do jego zwrotu Wynajmującemu, jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, powodującej niemożność wynajmowania pojazdu.
 2. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.1, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) Wynajmującego w związku ze szkodą w pojeździe, powstałą w okresie od odbioru pojazdu przez Najemcę do jego zwrotu Wynajmującemu, które nie są objęte ubezpieczeniem lub których w pełni nie pokrył ubezpieczyciel z przyczyn innych niż zawiniony przez Wynajmującego brak współpracy w ubezpieczycielem w trakcie procesu likwidacji szkody.
 3. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa. 
 4. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Wynajmującego powstałych w związku z używaniem przez Najemcę pojazdu niezgodnie z umową, w szczególności w przypadkach związanych z nadmiernym zużyciem pojazdu i utratą jego wartości, uszkodzenia opon, wycieraczek, wnętrza pojazdu, wyposażenia pojazdu, w przypadkach szkód wywoływanych niedopałkami papierosów, szkód spowodowanych przemytem przy użyciu pojazdu. 
 5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy, w szczególności z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania pokrywającego w całości szkodę Wynajmującego.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie, kierowcę oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem.
 7. Najemca odpowiada za naruszenie przez niego lub osobę, której przekazał pojazd, przepisów o ruchu drogowym oraz zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu wszelkich uiszczonych przez niego opłat, mandatów, kar, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. 
 8. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu zapłaconych przez niego opłat za korzystanie z dróg publicznych, parkingów oraz grzywien, jeśli obowiązek ich zapłaty wynikał z korzystania z pojazdu przez Najemcę.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w pojeździe.
 1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem +48 885 750 550 codziennie 24h na dobę (również w dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu pojazdu.
 2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina.
 3. Najemca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
 4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca przekaże Wynajmującemu, jeśli będzie w ich posiadaniu, oświadczenie sprawcy i inne dokumenty wskazujące na winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez ubezpieczyciela, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę ubezpieczyciela, który wystawił taką polisę. 
 5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
 6. Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju szkody. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę umowy, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody Wynajmującego powstałe z tego tytułu, w szczególności gdy w wyniku ich nie przestrzegania ubezpieczyciel odmawia lub zmniejsza wypłacane odszkodowanie.
 7. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.
 8.  
 1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące pojazdu, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą wyrażoną pod rygorem nieważności mailowo lub pisemnie oraz tylko i wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi danej marki pojazdu, chyba że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.
 2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nieusunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu. W przypadku niezastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 800 zł za każde niezastosowanie się do powyższego.
 3. Usunięcie awarii powstałej z winy Najemcy następuje na koszt i ryzyko Najemcy.
 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym (zgodnie z pkt. 2.3.), z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu określone są w umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu pojazdu ponosi Najemca.
 2. W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie pojazdu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, o której mowa w pkt. 3.12. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący lub osoba działająca na jego zlecenie zawiadomią Policję o przywłaszczeniu samochodu oraz mogą skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt 9.3.
 3. W przypadkach braku zwrotu samochodu w przypadkach wskazanych w umowie lub pomimo wygaśnięcia, rozwiązania umowy najmu lub odstąpienia od niej, Wynajmujący (osoba działająca na jego zlecenie) uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub jego otwarcia oraz odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca, gdzie się samochód znajduje, na koszt i ryzyko Najemcy.
 4. Zarówno odbiór jak i zdanie pojazdu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi element integralny umowy najmu. 
 5. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie pojazdu. 
 6. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, obu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego, gaśnicy lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną wskazaną w Cenniku za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.
 7.  
 1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazdu o tej samej wielkości lub większej. W takiej sytuacji Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, oprócz kosztów związanych z eksploatacją większego auta tj. np. koszt paliwa. 
 2. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, a Najemca zaakceptuje mniejszy pojazd, wówczas różnica w wysokości czynszu zostanie zwrócona Najemcy. 
 1. Wyjazd samochodem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie pod rygorem nieważności oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. 
 2. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarnogóry są zabronione. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w niniejszym punkcie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w kwocie 1.000 zł.
 3.  
 1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w umowie, będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub mailowej.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w umowie.
 3. Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej lub mailowej. W przypadku niedochowania powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres uważa się za skuteczne, chyba że Najemcą jest konsument.
 4. Zastrzeżenie kar umownych w niniejszych ogólnych warunkach nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 5. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa podlega prawu polskiemu, zaś w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Sądem właściwym dla sporów powstałych na tle umowy jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.
 1. Administratorem danych osobowych będzie ………… prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………… z siedzibą w ……… (dalej: Wynajmujący), ul. … nr … lok. …, e-mail: ……………………………, tel. …………….
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Najemcy jest:
 3. zawarcie i realizacja umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. rozliczenia finansowo – księgowe i cele archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO.
 5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO są banki, podmiot świadczący obsługę księgową Wynajmującego, podwykonawcy Wynajmującego.
 6. Dane osobowe zgromadzone w ramach wykonywania umowy są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończył się najem. 
 7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   4. prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
   5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
   6. prawo do usunięcia danych w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce jej zwykłego pobytu.
 9. Podanie przez osobę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane są przetwarzane, jest zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 10. Dane nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami w rozumieniu postanowień art. 221 Kodeksu cywilnego. Pozostałe postanowienia OWNP mają zastosowanie do Konsumentów, o ile nie postanowiono inaczej w punkcie 14.
 2. Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem pojazdu zarówno w chwili jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole wszelkie uwagi dotyczące widocznego stanu pojazdu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.
 3. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w Umowie, lub w terminie ustalonym zgodnie z OWNP, przy uwzględnieniu zapisów dotyczących przedłużenia Umowy oraz jednostronnego skrócenia okresu najmu przez Wynajmującego, Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu pojazdu.
 4. Postanowienia 14.3 nie stosuje się, jeżeli brak zwrotu pojazdu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli podstawą tej odpowiedzialności było zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
 6. Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty należności o charakterze odszkodowawczym przewidzianych w OWNP, w szczególności opisanych w pkt 6  jak i innych przewidzianych w OWNP odszkodowań, kar umownych, w tym z tytułu przestoju pojazdu, jego utraty lub uszkodzenia, utraty innych przedmiotów wydanych Najemcy, wyłącznie w sytuacji, gdy ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach ogólnych określonych w k.c. Należności przewidziane w OWNP stanowią wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego.
 7. W przypadku unieruchomienia pojazdu klasa innego pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego Konsumentowi, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.
 8. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w OWNP, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@stradarent.pl
 9. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych: 
   1. imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
   2. określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;
   3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   4. żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność Pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu);
   5. danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.
 10. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.
 11. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
 12. Do Najemców będących Konsumentami nie stosuje się pkt 5.5.
 13. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Załącznikiem do OWNP, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, jest Cennik.

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1

 

CENNIK (KWOTY BRUTTO)

1. Przekroczenie granicy Polski wynajmowanym pojazdem, bez zgody pastedGraphic.png– 1000 zł.

2. Przedłużenie wynajmu pojazdu bez wiedzypastedGraphic.png– trzykrotność stawki dobowej za każdą dobę wynajmu.

3. Udostępnienie wynajmowanego pojazdu innej osobie niż wynikającej z umowy – 500 zł.

4. Utrata gwarancji wynajmowanego pojazdu z winy najemcy lub osoby kierującej pojazdem – 3000 zł.

5. Koszt napraw blacharsko-lakierniczych, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia w wynajmowanym pojeździe, powstałych z zaniedbania lub niedopatrzenia wynajmującego – zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta +30%.

6. Odmowa wypłaty odszkodowania OC/AC za szkodę w wynajmowanym pojeździe, wynikająca z winy najemcy – w całości pokrywa Najemca, zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta.

7. Zatankowanie złego paliwa w wynajmowanym pojeździe – 600 zł.

8. Palenie tytoniu/e-papierosów we wnętrzu wynajmowanego pojazdu – 500 zł.

9. Holowanie innych pojazdów wynajmowanym pojazdem – 400zł.

10. Brak części wyposażenia wynajmowanego pojazdu nie ujętych w cenniku – zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta +15%.

11. Dokonanie zmian lub przeróbek w wynajmowanym pojeździe bez zgody pastedGraphic.png– 500 zł.

12. Kara za niestawienie się w serwisie wynajmowanym pojazdem – 800 zł.

13. Brak tablicy/tablic rejestracyjnych wynajmowanego pojazdu – 500 zł.

14. Brak kluczyka/pilota wynajmowanego pojazdu – 2000 zł.

15. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, naklejki rejestracyjnej na szybie wynajmowanego pojazdu – 300 zł./szt.

16. Brak apteczki, trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki odblaskowej w wynajmowanym pojeździe – 70 zł./szt.

17. Brak instrukcji obsługi wynajmowanego pojazdu – 200 zł.

18. Brak oryginalnego kołpaka w wynajmowanym pojeździe – 80 zł./szt.

19. Opłata za przestój wynajmowanego pojazdu – 2000 zł.

20. Czyszczenie wnętrza wynajmowanego pojazdu – 300 zł.

21. Mycie wynajmowanego pojazdu z zewnątrz – 50 zł.

22. Brak paliwa w wynajmowanym pojeździe według cennika stacji paliw „Orlen” +20%.